„Посейдон-2003” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище град Черноморец, община Созопол. Основната икономическа дейност на фирмата е насочена в сферата на производство на различни видове хляб и хлебни изделия. За изпълнението на посочените услуги, „Посейдон-2003” ООД разполага с квалифицирани кадри, както и със собствено производствена база, като налице са всички необходими работни и спомагателни помещения.

ЗА ВРЪЗКА С НАС
Адрес: гр. Черноморец, ул. "Хаджи Димитър" N13
e-mail: poseidon_2003@abv.bg
Телефони: 0898 31 41 31, 0898 71 00 33 или 0894 45 67 99.

Посейдон-2003 ООД

Общи условия

Общи условия

„Посейдон-2003” ООД – Хлебни изделия – гр. Черноморец

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Посейдон 2003“ ООД, ЕИК 102838373 и Посетителите на уеб-сайта http://www.poseidon2003.com (наричан за краткост „Сайта).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА

Чл. 2. (1) Информация относно „Посейдон 2003“ ООД:

Наименование: „Посейдон 2003“ ООД
ЕИК: 102838373
Седалище и адрес на управление: Черноморец ул. Хаджи Димитър 13 хлебозавод-местност Кайряка
Данни за кореспонденция: Черноморец ул. Хаджи Димитър 13 хлебозавод-местност Кайряка

e-mail: poseidon_2003@abv.bg

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на „Посейдон 2003 ООД“, както и достъп до публикуваните материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на „Посейдон 2003 ООД“ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „Посейдон 2003 ООД“.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на „Посейдон 2003 ООД“, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1)„Посейдон 2003 ООД“ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на „Посейдон 2003 ООД“ върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1)„Посейдон 2003 ООД“ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни,обявена на сайта.

(2)„Посейдон 2003 ООД“ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „Посейдон 2003 ООД“ по всяко време, като „Посейдон 2003 ООД“ своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от „Посейдон 2003 ООД“.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1)„Посейдон 2003 ООД“ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(2)„Посейдон 2003 ООД“ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 10. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 10.05.2018 г.­